Suit – Tại sao cứ phải đóng bộ?

Ai nói cứ mặc suit là phải đóng bộ? Bạn có thể dress up nhưng cũng hoàn toàn có thể dress down với suit.