Giày gì vừa nịnh mắt lại còn thiết thực? Trượt làm sao được với loafers!

Một tràng vỗ tay vừa to vừa dài đến từ hội những người lười buộc dây giày…